Transport

Podstawowe informacje dotyczące transportu

Proces transportowy

Fazy procesu transportowego wyglądają następująco: koncepcyjne przygotowanie procesu przemieszczenia, przygotowanie ładunku do przewozu, organizacja procesu przemieszczania, fizyczne przemieszczenie ładunku, obsługa procesu od strony prawno- finansowej, ocena i analiza kosztów procesu transportowego. Proces transportowy składa się z 3 etapów: przygotowania transakcji, zawarcia transakcji, wykonanie i likwidacja transakcji. Spedytor może wystąpić w funkcji doradczej, dokumentacyjnej, organizacyjnej, wykonawczej, bankowej i logistycznej związanej z kompleksową obsługą klienta. Zlecenie spedycyjne powinno w sobie zawierać: zakres zleconej usługi, rodzaj i właściwości przesyłki, znak i nr poszczególnych sztuk, liczbę, ciężar, wymiary i inne dane towaru, dokumenty potrzebne do prawidłowego wykonania zlecenia. Informacje potrzebne spedytorowi do wykonania zlecenia spedycyjnego to relacja, warunki sprzedaży/ kupna, środki transportu, którym dany towar ma być przewożony, rodzaj i właściwości towaru.

  • Komentarze są wyłączone

Koszty własne można klasyfikować w wielu układach, do analiz przydatny jest układ kalkulacyjny kosztów. Umożliwia zarówno dokonanie szacunku wysokości kosztów własnych już przed wykonaniem usługi, jak tez wpływ zmian wielkości poszczególnych pozycji kosztów na wysokość kosztu jednostkowego. W Polsce przedsiębiorstwa rozliczają się z organizatorem w oparciu o wozokilometr. Układ kalkulacyjny kosztów można podzielić na: koszty bezpośrednie, tzn. koszty paliw, ogumienie, koszty obsług i napraw, amortyzacja, koszty związane z praca kierującego, ubezpieczenia i podatki. Do kosztów pośrednich zaliczamy natomiast koszty wydziałowe i ogólnozakładowe. Koszty paliw, czyli ograniczenie kosztów paliw przez przedsiębiorstwo możliwe jest poprzez wprowadzenie do eksploatacji taboru o mniejszym zużyciu paliwa w przeliczeniu na wozokilometr. Rozliczanie paliwa, szkolenie i motywowanie kierujących mające na celu zmniejszenie zużycia paliwa. Amortyzacja, umożliwia akumulowanie środków w celu późniejszego zakupu nowego pojazdu i w ten sposób odtworzenia pojazdów.

  • Komentarze są wyłączone

Umowa spedycji

Podstawowymi obowiązkami wynikającymi z umowy są podstawowe prawa takie jak: powinien czuwać aby koszty naliczane były zleceniodawcy poprawnie, w przypadku szkody spedytor powinien scedować prawa na zleceniodawcę lub chodzić tych szkód, zakaz używania przez spedytora we własnym interesie rzeczy zleceniodawcy, na obowiązek ubezpieczyć przesyłkę jeśli tak chce zleceniodawca. Ma natomiast prawa do: wynagrodzenia i zwrotu wydatków, dożą dnia zaliczki, ma żądać spedytor od zleceniodawcy współdzielenia, może wziąć pod zastaw towar dla zabezpieczenia roszczeń, jeżeli spedytor działa w imieniu własnym to zleceniodawca powinien zwolnic go od zobowiązań które ten zaciągnął w celu należytego wykonania umowy. Podstawowymi obowiązkami spedytora jest zapłata wynagrodzenia, zwrot wydatków spedytora, od zobowiązań które zaciągnął we własnym imieniu aby wykonać zlecenie, współdziałanie ze spedytorem. Do obowiązków spedytora, który działa we własnym imieniu jest w przypadku szkody powinien scedować prawa na zleceniodawcę lub musi dochodzić tej szkody.

  • Komentarze są wyłączone