Transport

Podstawowe informacje dotyczące transportu

Koszty własne można klasyfikować w wielu układach, do analiz przydatny jest układ kalkulacyjny kosztów. Umożliwia zarówno dokonanie szacunku wysokości kosztów własnych już przed wykonaniem usługi, jak tez wpływ zmian wielkości poszczególnych pozycji kosztów na wysokość kosztu jednostkowego. W Polsce przedsiębiorstwa rozliczają się z organizatorem w oparciu o wozokilometr. Układ kalkulacyjny kosztów można podzielić na: koszty bezpośrednie, tzn. koszty paliw, ogumienie, koszty obsług i napraw, amortyzacja, koszty związane z praca kierującego, ubezpieczenia i podatki. Do kosztów pośrednich zaliczamy natomiast koszty wydziałowe i ogólnozakładowe. Koszty paliw, czyli ograniczenie kosztów paliw przez przedsiębiorstwo możliwe jest poprzez wprowadzenie do eksploatacji taboru o mniejszym zużyciu paliwa w przeliczeniu na wozokilometr. Rozliczanie paliwa, szkolenie i motywowanie kierujących mające na celu zmniejszenie zużycia paliwa. Amortyzacja, umożliwia akumulowanie środków w celu późniejszego zakupu nowego pojazdu i w ten sposób odtworzenia pojazdów.

 • Komentarze są wyłączone
 • Filed under: Lokomocja, Podstawowe pojęcia, Rodzaje transportu
 • Umowa spedycji

  Podstawowymi obowiązkami wynikającymi z umowy są podstawowe prawa takie jak: powinien czuwać aby koszty naliczane były zleceniodawcy poprawnie, w przypadku szkody spedytor powinien scedować prawa na zleceniodawcę lub chodzić tych szkód, zakaz używania przez spedytora we własnym interesie rzeczy zleceniodawcy, na obowiązek ubezpieczyć przesyłkę jeśli tak chce zleceniodawca. Ma natomiast prawa do: wynagrodzenia i zwrotu wydatków, dożą dnia zaliczki, ma żądać spedytor od zleceniodawcy współdzielenia, może wziąć pod zastaw towar dla zabezpieczenia roszczeń, jeżeli spedytor działa w imieniu własnym to zleceniodawca powinien zwolnic go od zobowiązań które ten zaciągnął w celu należytego wykonania umowy. Podstawowymi obowiązkami spedytora jest zapłata wynagrodzenia, zwrot wydatków spedytora, od zobowiązań które zaciągnął we własnym imieniu aby wykonać zlecenie, współdziałanie ze spedytorem. Do obowiązków spedytora, który działa we własnym imieniu jest w przypadku szkody powinien scedować prawa na zleceniodawcę lub musi dochodzić tej szkody.

 • Komentarze są wyłączone
 • Filed under: Podóże, Podstawowe pojęcia
 • Jakość usług transportowych

  Jakość usługi transportowej można zdefiniować jako funkcję jej charakterystycznych cech przyjmujących określone wartości, które decydują o ogólnym poziomie wartości użytkowej usługi. Korzystający z usługi transportowej oceniają dopasowanie oferty do oczekiwań, łatwość skorzystania z usług, postulaty przewozowe, czyli czas trwania podróży, wygoda, bezpieczeństwo i cena. Wymienione postulaty maja najczęściej charakter syntetyczny, zagregowany. Ich realizacja uwarunkowana jest spełnieniem różnych cząstkowych i szczegółowych oczekiwań i wymagań. Wśród mierników oceniających bezpieczeństwo można wymienić: liczbę wypadków i innych zdarzeń, wskaźnik częstotliwości wypadków np. liczba wypadków przypadająca na 100 mln pojazdokilometrów, na dany przebieg pojazdów, na dany rok, wskaźnik ryzyka, wskaźnik stopnia ciężkości wypadków, czyli np. stosunek liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych do liczby lekko rannych. W ostatnich latach coraz istotniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa w środkach transportu zbiorowego w kontekście występujących zagrożeń.

 • Komentarze są wyłączone
 • Filed under: Podóże, Podstawowe pojęcia