Transport

Podstawowe informacje dotyczące transportu

Koszty własne można klasyfikować w wielu układach, do analiz przydatny jest układ kalkulacyjny kosztów. Umożliwia zarówno dokonanie szacunku wysokości kosztów własnych już przed wykonaniem usługi, jak tez wpływ zmian wielkości poszczególnych pozycji kosztów na wysokość kosztu jednostkowego. W Polsce przedsiębiorstwa rozliczają się z organizatorem w oparciu o wozokilometr. Układ kalkulacyjny kosztów można podzielić na: koszty bezpośrednie, tzn. koszty paliw, ogumienie, koszty obsług i napraw, amortyzacja, koszty związane z praca kierującego, ubezpieczenia i podatki. Do kosztów pośrednich zaliczamy natomiast koszty wydziałowe i ogólnozakładowe. Koszty paliw, czyli ograniczenie kosztów paliw przez przedsiębiorstwo możliwe jest poprzez wprowadzenie do eksploatacji taboru o mniejszym zużyciu paliwa w przeliczeniu na wozokilometr. Rozliczanie paliwa, szkolenie i motywowanie kierujących mające na celu zmniejszenie zużycia paliwa. Amortyzacja, umożliwia akumulowanie środków w celu późniejszego zakupu nowego pojazdu i w ten sposób odtworzenia pojazdów.

  • Komentarze są wyłączone
  • Filed under: Lokomocja, Podstawowe pojęcia, Rodzaje transportu
  • Umowa spedycji

    Podstawowymi obowiązkami wynikającymi z umowy są podstawowe prawa takie jak: powinien czuwać aby koszty naliczane były zleceniodawcy poprawnie, w przypadku szkody spedytor powinien scedować prawa na zleceniodawcę lub chodzić tych szkód, zakaz używania przez spedytora we własnym interesie rzeczy zleceniodawcy, na obowiązek ubezpieczyć przesyłkę jeśli tak chce zleceniodawca. Ma natomiast prawa do: wynagrodzenia i zwrotu wydatków, dożą dnia zaliczki, ma żądać spedytor od zleceniodawcy współdzielenia, może wziąć pod zastaw towar dla zabezpieczenia roszczeń, jeżeli spedytor działa w imieniu własnym to zleceniodawca powinien zwolnic go od zobowiązań które ten zaciągnął w celu należytego wykonania umowy. Podstawowymi obowiązkami spedytora jest zapłata wynagrodzenia, zwrot wydatków spedytora, od zobowiązań które zaciągnął we własnym imieniu aby wykonać zlecenie, współdziałanie ze spedytorem. Do obowiązków spedytora, który działa we własnym imieniu jest w przypadku szkody powinien scedować prawa na zleceniodawcę lub musi dochodzić tej szkody.

  • Komentarze są wyłączone
  • Filed under: Podóże, Podstawowe pojęcia
  • Wielkość wykonanej produkcji wyrazić można różnymi miernikami. Dobór mierników jest bardzo istotny, bowiem w różny sposób opisują one uzyskiwane przez przedsiębiorstwo wyniki. Wyróżnić można: mierniki naturalne, umowne, wartościowe, pracochłonności. Mierniki naturalne oparte są na różnych fizycznych jednostkach miary np. długości, masy, powierzchni, objętości, energii, sztukach. Wykorzystują mierniki naturalne w większości przypadków niezbędne jest posługiwanie się równocześnie kilkoma jednostkami. W działalności transportowej wykorzystuje się następujące mierniki naturalne: przewozy ładunków, przewozy osób, praca taboru, spedycja. Mierniki umowne umożliwiają przeliczanie różnorodnej produkcji do różnych usług na określony produkt umowny. Przykładem takiego miernika może być istniejące w transporcie pojecie tzw. wozokilometra umownego. Mierniki wartościowe umożliwiają wyrażanie produkcji, różnych asortymentów, odmian, parametrów. Mierniki pracochłonności określa czas potrzebny do wykonania danych wyrobów w podziale na grupy pracowników i w podziale na rodzaje świadczonych usług

  • Komentarze są wyłączone
  • Filed under: Lokomocja, Podóże, Rodzaje transportu