Transport

Podstawowe informacje dotyczące transportu

Transport kontenerowy i lotniczy

Transport kontenerowy można realizować poprzez kombinację wszystkich środków transportu. Może on występować zarówno w transporcie kolejowym ja i wodnym i powietrznym. Dowóz odbywa się na ogół transportem drogowym. Mówiąc o transporcie kontenerowym w pierwszym rzędzie rozumie się pod tym pojęciem kombinacje transportu drogowego i kolejowego oraz kombinacje transportu kolejowego lub drogowego z morskim. Transport lotniczy, jego szczególną cecha jest prędkość, bezpieczeństwo, duża częstotliwość przewozów, łatwość odprawy ekspedycyjnej i przejrzystość dróg transportu. Do głównych wad takiego transportu można zaliczyć wysokie koszty, ograniczenia kubaturowe i wagowe oraz opłacalność stosowania tego rodzaju przewozu na długich dystansach. Do zalet transportu kombinowanego zaliczamy: krótszy czas transportu, przyjazny środowisku, ogranicza koszty osobowe, łączy zalety transportu bliskiego z zaletami transportu dalekiego. Do wad takiego transportu zaliczamy: różnorodność przepisów o przewozach kolejowych w różnych krajach, wysokie koszty infrastruktury.

  • Komentarze są wyłączone
  • Filed under: Lokomocja, Rodzaje transportu
  • Koszty własne można klasyfikować w wielu układach, do analiz przydatny jest układ kalkulacyjny kosztów. Umożliwia zarówno dokonanie szacunku wysokości kosztów własnych już przed wykonaniem usługi, jak tez wpływ zmian wielkości poszczególnych pozycji kosztów na wysokość kosztu jednostkowego. W Polsce przedsiębiorstwa rozliczają się z organizatorem w oparciu o wozokilometr. Układ kalkulacyjny kosztów można podzielić na: koszty bezpośrednie, tzn. koszty paliw, ogumienie, koszty obsług i napraw, amortyzacja, koszty związane z praca kierującego, ubezpieczenia i podatki. Do kosztów pośrednich zaliczamy natomiast koszty wydziałowe i ogólnozakładowe. Koszty paliw, czyli ograniczenie kosztów paliw przez przedsiębiorstwo możliwe jest poprzez wprowadzenie do eksploatacji taboru o mniejszym zużyciu paliwa w przeliczeniu na wozokilometr. Rozliczanie paliwa, szkolenie i motywowanie kierujących mające na celu zmniejszenie zużycia paliwa. Amortyzacja, umożliwia akumulowanie środków w celu późniejszego zakupu nowego pojazdu i w ten sposób odtworzenia pojazdów.

  • Komentarze są wyłączone
  • Filed under: Lokomocja, Podstawowe pojęcia, Rodzaje transportu
  • Wielkość wykonanej produkcji wyrazić można różnymi miernikami. Dobór mierników jest bardzo istotny, bowiem w różny sposób opisują one uzyskiwane przez przedsiębiorstwo wyniki. Wyróżnić można: mierniki naturalne, umowne, wartościowe, pracochłonności. Mierniki naturalne oparte są na różnych fizycznych jednostkach miary np. długości, masy, powierzchni, objętości, energii, sztukach. Wykorzystują mierniki naturalne w większości przypadków niezbędne jest posługiwanie się równocześnie kilkoma jednostkami. W działalności transportowej wykorzystuje się następujące mierniki naturalne: przewozy ładunków, przewozy osób, praca taboru, spedycja. Mierniki umowne umożliwiają przeliczanie różnorodnej produkcji do różnych usług na określony produkt umowny. Przykładem takiego miernika może być istniejące w transporcie pojecie tzw. wozokilometra umownego. Mierniki wartościowe umożliwiają wyrażanie produkcji, różnych asortymentów, odmian, parametrów. Mierniki pracochłonności określa czas potrzebny do wykonania danych wyrobów w podziale na grupy pracowników i w podziale na rodzaje świadczonych usług

  • Komentarze są wyłączone
  • Filed under: Lokomocja, Podóże, Rodzaje transportu